Adatvédelmi szabályzat The AGENT Kft.

 

 


1. Adatkezelő megnevezése


Adatkezelő The Agent Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1103 Budapest, Cserkesz utca 84/b.
Adószám 26373038-2-42
Cégjegyzékszám 01-09-326849
Weboldal megnevezése theagent.hu
E-mail cím info@theagent.hu
Telefon +3620 9120100
 

2. A szabályzat célja

2.1.  A szabályzat célja, hogy az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 33. és 34. cikkében meghatározottakkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a személyes adatok kezelését érintő egyéb magyar jogszabályokkal összhangban meghatározza a The Agent Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: The Agent Kft.) által kezelt személyes adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználásnak megakadályozása érdekében az adatvédelemi előírások és az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséhez szükséges szabályokat és a The Agent Kft. által vezetett nyilvántartások működésének rendjét.

2.2.  Jelen szabályzat a The Agent Kft. kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel a GDPR által az adatkezelővel szemben támasztott követelményekre és a GDPR III. fejezetében meghatározott érintetti jogok érvényesülésének biztosítására.

2.3.  A honlap felhasználója jelen tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.
 

 

3. Fogalommeghatározások

3.1.  GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

3.2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.3.  személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat).

3.4.  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3.5.  érintett: az azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. Az Ön személyes adatai tekintetében Ön az érintett.

3.6.  az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1.  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön által megadott hozzájárulás. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

5. Az adatkezelés irányelvei

A The Agent Kft. kijelenti, hogy az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

5.1.  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

5.2.  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

5.3.  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

5.4.  A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

5.5.  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. 

5.6.  A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5.7.  Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


6. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok

6.1.  A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy The Agent Kft. milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.


6.2.  A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát. Az adatkezelő kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat egyéb dokumentumok (pl.: okirat) által is bizonyítsa. A helyesbítést az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Erről az Ön kérelmére 30 napon az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

6.3.  A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Az Ön személyes adatait nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4. A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

6.5.  A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

6.6.  A személyes adatok átadásának kérése

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítéshez fűződő jog

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a The Agent Kft-t, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.


7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1.  A The Agent Kft. jogosult megosztani az érintettek személyes adatait közreműködő partnerével. Alvállalkozó közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.
7.2.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

7.3. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Ifj. Dr. Gremsperger Gábor
Cím: 1103 Budapest, Cserkesz utca 84/b.
E-mail címe: gabor.gremsperger@theagent.hu
Weboldala: theagent.hu

7.4.  Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

7.5.  A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

7.6.  Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

7.7.  A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

7.8. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

7.9. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

8.1. Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

8.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36(1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

8.3. Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni. 

8.4. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.


9. Titoktartási kötelezettség

9.1. Titoktartás Az adatkezelő az Önre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak a törvény által előírt esetben vagy az Ön hozzájárulásával közölhet. 

9.2. Ön köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint az adatkezelőre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése az adatkezelőre vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. 

9.3. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

10. Adatbiztonság

10.1. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szervezési és technikai megoldásokkal biztosítsuk, hogy adatai illetéktelen személyek tulajdonába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből.

10.2. A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

10.3. Mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

10.4.  Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensről tájékoztatjuk Önt.


11. Az adatvédelmi szabályzat módosítása

11.1. Az adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat módosítani.

11.2. Amennyiben a The Agent Kft. a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosítja, azt a honlapunkon közzétesszük, a módosítás a közzétételtől lesz hatályos.


                           Cookie Tájékoztató

1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el az Ön eszközére a honlapok megnyitása során. A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például a bejelentkezés állapota. 

A cookie-k böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

Tehát a weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

2. Cookie-k használata

Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az Ön részéről a cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné, vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén, tehát a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Fontos kiemelnem, hogy alapvetően nem veszélyesek a cookie-k. Nem terjesztenek vírust, nem tudnak fájlokat és képeket ellopni a gépünkről, nem kémkednek utánunk, szimplán csak arra valók, hogy a szokásainkat és egyéni igényeinket dokumentálják az adott weboldalon. Ezek csak általános felhasználói információk, nem személyes adatok, így nem is leszünk beazonosíthatók a weboldal üzemeltetője, vagy bárki más számára.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon.